droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Losse gedichten

3 nieuwe gedichten

Schapen
Solide
Oktober en zonnig


Publicaties
Het gedicht 'Schapen' is mijn debuut voor poëzie.
Het werd gepubliceerd in literair tijdschrift 'Nymph', jaargang 12, nummer 3, september 2001.
Lees verder