droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Voor op het dressoir

naar aanleiding van gevonden foto's

Een serie van nu nog vier gedichten over een heel leven van gevonden foto's. Mijn goede vriend, kunstenaar en verzamelaar van van alles en nog wat, Kees de Bruijn, heeft een hele bureaula foto's op straat gevonden. Een aantal heb ik als inspiratie gebruikt voor deze gedichten.

Het spillige meisje
Drie poesjes
Jack tusschen twee vuren
Je kinderen kinderen gegeven