droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

in de beek drijft de baby


Illustratie Collin van der Sluijs

in de beek drijft de baby
blauw in ondiep water
honden blaffen uitgelaten
 
langs de kant ijsbeert een zwerver
hij zingt zacht een wiegelied
kaardenbollen meisje klein
 
waarom waarom vist hij niet