droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Maak bij twijfel

voor Kees de Bruijn

bij twijfel schilder sigarenkistjes wit

als alle stof daarna is neergedaald sta je op
waar jij lag ligt nu een mogelijkheid
waarvan je iets kunt maken

bij twijfel doop kurken in Oost-Indische inkt

stempel vellen vol natte cirkels
ze zwermen uit als handtekeningen
in series zit oneindige schoonheid

bij twijfel pak de verfbrander

kleurschakeringen van een donkerbruin palet
zo zorg je ervoor dat gevonden voorwerpen
na behandeling bij elkaar horen

bij twijfel schrijf nonsenswoorden

aan je witte tafel met potlood in een schrift
noteer daarmee een woordenboek vol
je gegrinnik een lust voor ons oor

bij twijfel stop snippers in een envelop
    
stuur je vrienden je stempels, de afdrukken
van je hoofd, de landschappen van de vakantie
wees de postbode van je eigen mazzel

of: berg op, bewaar

archiveer, noteer en stop in dozen
voor later voor als iemand op je zolder
de rijkdom van je leven vindt