droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Beeld


klassieke standen wil hij
ik lig naakt en trek een knie op
laat mijn hand hangen

ik verleng de nek
de draaiing van mijn rug
slechts lichtval voor hem

de kramp bijt ik toe
dat een muze
niet verzaakt

achter de ezel werkt hij
zoekt naar technieken
verkorting af te beelden

de lange lijn loopt van oor
naar heup vervaagt dan
van mij blijft niets over

hij roemt mijn schoonheid
dit andere perspectief
gezien door zijn ogen