droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Oud nieuws

Gelukkig nieuwjaar
01 Jan 2024
In de poëzieagenda 2024 van Pelckmans staat een gedicht uit Vaste grond. Het is een prachtige agenda. Echt iets om dit jaar weer eens te doen: een papieren agenda bijhouden.