droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Beginpunt

BB#89 Kiskras door de beeldentuin
Ilon Adrian
Illustratie Ilon Adrian


Beginpunt

Voor Stanley Brouwn
 
overal vinden we bordjes waar op staat
beginpunt van een door jou gelopen
afstand van zo veel stappen
7 of 82 of 1761

we zoeken in de struiken, onder een steen
vragen de tuinman met schoffel of hij je zag
speel je een spel Stanley Brouwn?
met regels die wij niet kennen?
 
is deze tuin een reuzenspeelbord?
zijn wij pionnen in regenjas?
het is geen weer voor een potje
het giet pijpenstelen
 
de tuinman schudt zijn hoofd
hij harkt hier al jaren de boel aan
deze bordjes zijn het werk, zegt hij,
maar wij zoeken jou, de kunstenaar

waar eindigen al die passen?
of speel je verstoppertje?