droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Schilferig

In next.one gepubliceerd als 'De lijn'
Dit verhaal gaat over een jongen die moet wachten in de wachtkamer van het ziekenhuis.

Publicatie
Dit verhaal is op 19 september 2008 gepubliceerd in het maandelijks magazine dat bij nrc-next verschijnt: next.one nr 4