droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Het panoramaterras

Dit verhaal gaat over een man op Schiphol die op zijn vrouw wacht. Lees verder

Publicatie
Het verhaal is opgenomen in de verhalenbundel: Fasten your seat belt.
De bundel verscheen in juni 2008.