droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Naar huis

Het kind moet luisteren Lees verder

Publicatie
Dit verhaal is gepubliceerd 220W AfDH Uitgevers
Het boek met de verzameling mooiste inzendingen voor de A.L. Snijdersprijs 2012.