droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Vleugeltheorie

Zijn duiven doen het goed in de Barcelona. (Een lange afstandsvlucht in de duivensport.)
Dat levert spanning op. Lees verder

Publicatie
Dit verhaal is gepubliceerd in Tirade 423 / 2008 Nr 2