droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Het spillige meisje

op deze ben je negen
de kartelrand vlassig geworden
jurk met zonnebloemen
je arm om het spillige meisje
voor de heg langs het huis
dat nu dertig jaar gesloopt is
samen op het pad van goudzand
zij kijkt naar mij
jij naar de poesjes die kleine zachte
mag ik ook een