droedel
© Bianca Boer
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Bianca Boer worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.

Solide

Als je wolken uitrekent
zit het probleem
in de overgangen
tussen twee luchten

Verder bewegen ze zich
allemaal hetzelfde

volgens de formule slaat
een wolk stuk wanneer
er tocht in het spel is
(of gedachtes)

maak de gaten dicht!
alles kan er door
schuif een boekenkast

er valt veel voor te zeggen
om muren te nemen